TelePortál

DE Informatikai Szolgáltató Központ

66. számú körlevél - Tájékoztatás mobiltelefon szolgáltatás egyes feltételeiről

A Debreceni Egyetem valamennyi dolgozója részére                       Iktatószám:KC/94/2018.

                                                                                                             Tételszám: 01.24.

 Tárgy: Tájékoztatás mobiltelefon szolgáltatás egyes feltételeiről                                                  

  66. sz. Körlevél

 Tisztelt Kolléga!

            A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 1-től a Debreceni Egyetem részeként, Kenézy Gyula Egyetemi Oktatókórház néven működik tovább. Az integráció, valamint az időközben bekövetkezett változások indokolttá tették a hivatali mobiltelefon-szolgáltatás feltételeinek és eljárásrendjének felülvizsgálatát és aktualizálását.

Új szolgáltatóval működünk együtt, a Debreceni Egyetem mint a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó költségvetési szerv 2017. május 16. napjától 2020. május 6. napjáig terjedő határozott időre szóló szolgáltatási szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt.-vel (továbbiakban: Szolgáltató), kormányzati hangalapú csomagok, mobil távközlési szolgáltatások nyújtása tárgyban (továbbiakban: szerződés).

            A Debreceni Egyetem dolgozói a szerződésben biztosított feltételek mellett négy típusú csomagban (flotta, alap, emelt, korlátlan) lehetnek a szolgáltatás közvetett előfizetői.

I. Hivatali mobiltelefon-szolgáltatás

I.1. Az érintett dolgozói kör és a szolgáltatás adózási szabályai:

            Indokolt esetben, a munkáltató döntése alapján egyes dolgozók (értsd: közalkalmazotti jogviszonyban állók) számára hivatali mobiltelefon előfizetés biztosítható. Indokolt esetnek tekinthető, ha kiemelt egyetemi érdek fűződik a dolgozóval való folyamatos, akár munkaidőn kívüli kapcsolattartáshoz.

            Ebben az esetben az előfizetés szerződője és díjfizetője, azaz az adott telefonszámhoz tartozó számla kifizetője a Debreceni Egyetem.

            A beszédszolgáltatáshoz kapcsolódó előfizetés díját a munkáltató és a dolgozó a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint, megosztva fizetik. Adóköteles bevételnek minősül ugyanis az egyetemet terhelő előfizetéssel járó kiadások 20 %-ának a dolgozó által meg nem térített része. Az egyetem a hivatali mobiltelefon-használat és a mobiltelefon-szolgáltatáshoz kapcsolódó - a munkakör ellátásához indokolt -  adatforgalom esetében a tételes elszámolás helyett vélelmezi a 20%-os mértékű magáncélú használatot.

            Munkáltatói döntés alapján a hivatali előfizetéshez - az adott szervezeti egység keretének terhére - mobiltelefon-készülék is biztosítható, figyelemmel a mindenkor hatályos beszerzési tilalmi szabályok miatti korlátokra. A biztosított készülék a Debreceni Egyetem tulajdona, melynek használatát az I.3. pontban leírt Megállapodás szabályozza. Az intézményi tulajdonú mobiltelefon készülék elvesztése, rongálása esetén használóját térítési kötelezettség terheli.

            Tájékoztatom, hogy a hivatali előfizetés és/vagy mobiltelefon-készülék kizárólag a fenti feltételek mellett biztosítható, és azok használatára csak a dolgozó jogosult. A SIM kártya és/vagy a készülék átruházása a dolgozóval kötött szerződés megszüntetését vonja maga után. Felhívom figyelmét, hogy egy dolgozónak kizárólag egy mobiltelefon készülék, illetve egy előfizetés biztosítható.

I.2. A beszéd-és adatforgalom költségei:

Az alábbi táblázat azokat a dolgozó beosztása alapján maximalizált egy havi beszéd- és adatforgalom költségeket tartalmazza, amelyek esetében a munkáltató megtéríti a 80 %-os költséghányadot, és a költség 20 %-át kiszámlázza előfizetés használójára. Ezen összegek fölötti költségek 100%-os mértékben a dolgozót terhelik.

 

Kategóriák

(személyhez kötött előfizetés)

Beszéd- és adatforgalom költség[1]

(A munkáltató által elismert összköltség felső határának kategóriái)

Nem vezető beosztású dolgozók

3.500,- Ft

Vezető beosztással rendelkező dolgozók[2]

10.000,- Ft

Magasabb vezető beosztással rendelkező dolgozók[3]

25.000,- Ft

 

            A személyhez kötött hivatali mobiltelefon előfizetés magában foglal 1 GB adatmennyiség használatot. Az adatmennyiség a szervezeti egység vezetőjének engedélyével még 5GB-tal bővíthető, de ebben az esetben a mobilinternet az adatkorlát elérését követően is használható. A korábbi Vodafonos hivatali csomagból áthordozott számok esetében ez az opció bekapcsolásra került. Ezekről további információ a teleportál felületen (https://teleportal.unideb.hu) található.

A táblázatban fel nem sorolt egyéb szolgáltatások (mobilos vásárlások, emelt díjas hívások, autópálya matrica, parkolás, adomány vonal, szavazás, stb.) költségét 100 %-ban a dolgozó fizeti.

A Debreceni Egyetem Rektora és Kancellárja írásban engedélyezheti a fenti beszéd- és adatmennyiség költségek felső határától, valamint az egyetem által térített hányadától, egyéb feltételektől eltérő egyedi megállapodás megkötését, amennyiben kiemelt egyetemi érdek alapján a dolgozó munkájának jellege, feladatainak ellátása miatt ez indokolt.


 

 

I.3. A hivatali mobiltelefon előfizetés kezdeményezése és a megállapodás megkötése:

            A munkahelyi vezető illetve az arra jogosult dolgozó egy ún. mobil űrlap kitöltése során meghatározza az igényelt szolgáltatásokat (beszéd, adat, stb.), az adatmennyiséget és a fedezetül szolgáló pénzügyi központot.[4] Az űrlap kitölthető a https://teleportal.unideb.hu oldalon. Az adatlap elektronikus kitöltése után a Beszerzési Igazgatóság, az adatlap alapján a szükséges intézkedéseket megteszi (pl. új hívószám igénylése, szolgáltatások módosítása, stb.). A dolgozó hivatali mobiltelefon előfizetés ügyében nem fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, a szerződés értelmében arra kizárólag a Beszerzési Igazgatóság jogosult.

 

            Amennyiben az igényt a Szolgáltató befogadta, úgy erről – és adott esetben a kapott telefonszámról - a Beszerzési Igazgatóság értesíti a kezdeményező egységet.

            A hivatali mobiltelefon előfizetés és/vagy mobiltelefon készülék igénybevételéről a dolgozó és a munkáltatói jogkör gyakorlója[5] Megállapodást kötnek.

Az igény kivitelezése után a Megállapodást a Beszerzési Igazgatóság küldi ki belső postával az igénylőnek. A megállapodást mindkét fél, az igénylő és munkáltatói jogkör gyakorlója részéről aláírva kell visszaküldeni a Beszerzési Igazgatóságra, ahol az eredeti dokumentumokat tárolják.

            A dolgozó elektronikus formában kap tájékoztatást a Megállapodásból eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségeiről. A dolgozó a kiterhelt összeget az értesítést követő 8 napon belül köteles az egyetem bankszámlájára befizetni, az erről szóló értesítésben foglaltak szerint. A számlarészletező a https://teleportal.unideb.hu oldalról letölthető a hálózati azonosítóval történő belépést követően.

            Amennyiben a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a Megállapodást az egyetem felmondja. Ha a dolgozó munkaköre, vagy beosztása megváltozik, az egyetem jogosult a Megállapodást egyoldalúan módosítani vagy felmondani.

            Tájékoztatom, hogy a körlevél alapján új Megállapodás megkötése szükséges, amely a jelenleg hatályos megállapodásokat megszünteti. Amennyiben a dolgozó az új előfizetői Megállapodás megkötésével nem ért egyet, az egyetem a korábbi megállapodást felmondja. A körlevélben foglalt szabályok, így a beszédköltségre vonatkozó rendelkezések 2018. január 1-től, ettől eltérően az adatmennyiségekre vonatkozó szabályok 2017. július 1-től alkalmazandóak, amennyiben a dolgozó használta a beállított magasabb, 5 GB adatmennyiséget. A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház dolgozói esetében a korábban megküldött tájékoztatásnak megfelelően a körlevélben foglalt szabályok 2017. július 1-től alkalmazandóak.

            Amennyiben a hivatali mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban további kérdésük merül fel kérem, vegyék fel a kapcsolatot az alábbi kollégáimmal:

- Szolgáltatások módosítása, készülékek, SIM kártyák beszerzése, szervizeltetése:

             Filep Tamás, +36/52/411-717/54447, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- Mobiltelefon szolgáltatás díjak befizetései, egyenlegek, csekkek, számlák kérése:

            Tasiné Szabó Erika, +36/52/512-700/73763, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- Mobiltelefon szolgáltatás díjak kiszámítása, számlareklamációk:

            Romhányi Zsolt, +36/52/511-777/1131v 41131 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Családi csomag

            A Debreceni Egyetem a Magyar Telekom Nyrt.-vel, a Vodafone Magyarország Zrt.-vel és a Telenor Magyarország Zrt.-vel keretszerződést kötött a dolgozói számára igénybe vehető „családi kedvezményes” díjcsomag biztosítására, melyről bővebb felvilágosítást a https://teleportal.unideb.hu oldalról kaphat.

            Fentiek értelmében az egyetemi dolgozó választja meg, hogy a három szolgáltató közül melyiknél kívánja igénybe venni saját, illetve családtagjai részére a kedvezményes mobiltelefon előfizetői szolgáltatást.

A Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatója által kiadott 8. sz. körlevél 2018. január 1-től hatályát veszti.

 

Debrecen, 2018. január 16.

 [1] Ez tartalmazza a munkavállaló által fizetendő hányad és a munkáltató által térítendő, munkáltatót terhelő díjat összesen.

[4] Személyhez nem kötött előfizetés igénylése esetén keressék fel a Beszerzési Igazgatóságot. Személyhez nem kötött a riasztó rendszerben, vagy adatkommunikációra használt, valamint az ügyeleti célra használt SIM kártya.

[5] Kancellária esetén az Informatikai Szolgáltató Központ vezetője.